അവരും മനുഷ്യരാണ്, പ്രവാസികളെല്ലാവരും വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല; കുറിപ്പ്

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!