പ്രസവിച്ച് മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം ചോരക്കുഞ്ഞിനെ മാലിന്യകൂമ്പാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ യുവതി

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!