രണ്ടു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയും ഒരു റബർ ബാൻഡും. അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ..!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!