” ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരൻ തന്നെ വേണം എന്ന് നിനക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടോ ?”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!