16 -ാം വയസിൽ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ച് വിട്ടത്. ഇപ്പോൾ 23 വയസ്സായി.അവൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലിന് ക്യാൻസർ ആണ്

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!