ജനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്ത ആവില്ല… അതിനു കുറച്ച് കടമകൾ കൂടെ ചെയ്യണം…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!