എന്നാ പറയാനാ എന്റെ സജുച്ചേട്ടാ,,, ആ ഒരുമ്പെട്ടവൾ ഇന്നലെ ചട്ടി എടുത്തെറിഞ്ഞു…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!