കല്യാണത്തിനു മുൻപേ ഒരു തവണയെങ്കിലും കറുത്ത മറുകുള്ള അവളുടെ നുണ കുഴി കവിളിൽ ഒരുമ്മ …..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!