മറ്റുള്ളവർ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഇഷ്ട്ടം ആണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയാണ് കൂടെ നിന്നത്…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!