അമ്മ.. അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!