എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തു പറയാന്‍….ഒരബത്തം പറ്റിയെട…അവള് ഗര്‍ഭിണിയായി !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!