മേലാകെ കീറി മുറിക്കുന്ന വേദന… പൈസ തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!