ദുഷ്ടേ..എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ..എങ്ങനെ തോന്നിയെടീ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!