മുറുകി പിടിച്ചിരുന്ന മാധവിന്റെ കൈകൾ അവൾ പേടിയോടെ അടർത്തിമാറ്റി…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!