ഈ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുൻപിൽ ഒരു കൊച്ചു കാര്യം ഉണ്ട് അത്‌ ഞാൻ പറയാം.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!