‘ഇത് മീനാക്ഷിദിലീപ്…ഇതും ഒരു പെണ്ണാണ്.ഞാനിവൾക്കൊപ്പം’ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!