അമ്മേ കൂട്ടുകാരൊക്ക കളിയാക്കി തുടങ്ങി …മുപ്പത് വയസായി ഇതുവരെ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ലേന്നു…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!