വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോഴും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ബഹളം വെച്ചപ്പോഴും അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മുഖത്ത് നിസഹായതയായിരുന്നു…

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!