പ്രണയിക്കുമ്പോൾ അവനും അവൾക്കും വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ്!! പ്രണയത്തിലകപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിലും വരും വരായ്കകളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ കമിതാക്കളാവുന്നത്?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!