ഒരിക്കൽ പ്രാണനു തുല്യം പ്രണയിച്ചവളോടെനിക്ക് എന്തിനാണിത്രയും ദേഷ്യം…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!