പപ്പയുടെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണി എന്തിനാണ് കരയുന്നതു എന്ന് ആനി ഓർക്കും…

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!